Prepravný poriadok

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

Registrácia: Kováč SK, s.r.o

Okresný súd Žilina oddiel Sro, vložka č.58226/L.

IČO: 469 35584

DIČ: 2023694882

IČ DPH: SK 2023694882

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Prepravný poriadok podrobne upravuje práva a povinnosti i zodpovednosť pri vykonávaní cestnej nákladnej dopravy. Prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu potrebné na uzavretie zmluvy o preprave vecí /zásielky/.

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je právnická osoba, v predmete podnikania cestnej nákladnej dopravy na základe povolenia Obvodného úradu v Žiline.

Dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú dopravu.  Dopravca prepravuje celovozové zásielky, kusové zásielky. Prepravy vykonáva na základe uzavretých prepravných zmlúv podľa príslušných ustanovení Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.

Na podnikanie sa používajú výlučne vozidlá označené obchodným menom. V každom vozidle je doklad o oprávnení podnikať v cestnej nákladnej doprave. Osádky vozidiel sú pravidelne preškolované z platných predpisov o cestnej doprave.

 

Čl. 2

Základné ustanovenia

Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave vecí, prípadne inej zmluvy s odosielateľom /prepravcom/. Zmluvou o preprave vecí vzniká odosielateľovi právo, aby mu dopravca za prepravné, dohodnuté v zmluve o preprave vecí, vykonal dohodnutú prepravu do určeného miesta a vydal ju určenému príjemcovi riadne a včas.

Odosielateľ je povinný dopravcovi na požiadanie objednávku prepravy písomne potvrdiť. Potvrdená objednávka sa stáva zmluvou o preprave.

Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie vecí na prepravu /zásielky/ písomne potvrdiť; až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať dopravcovi nové príkazy s prihliadnutím na finančnú čiastku dohodnutú zmluvou o preprave vecí.

Dopravca je povinný vykonať dohodnutú prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote podľa tohto prepravného poriadku a ak tomu nebránia príčiny, ktoré nemožno odvrátiť. Ten, kto chce prepraviť veci, je povinný si prepravu u dopravcu objednať. Objednávku prepravy možno urobiť písomne, faxom, e-mailom.

Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a na vyúčtovanie prepravy.

Z prepravy sú vylúčené veci:

 • preprava, ktorá je zakázaná všeobecnými právnymi predpismí,
 • preprava živých zvierat,
 • preprava vecí, ktoré svojimi rozmermi, hmotnosťou alebo úpravou so zreteľom na únosnosť, rozmery a stav pozemných komunikácií sa nehodia na prepravu cestným vozidlom.

Prepravca zodpovedá za dodržanie najväčšej povolenej hmotnosti na vozidle. Hmotnosť zásielky sa rozumie aj s obalom vrátane palety. Hmotnosť zásielky je odosielateľ povinný zistiť a napísať do prepravnej listiny najneskôr pri podaní zásielky na prepravu.

Naloženie zásielky zabezpečuje odosielateľ, vyloženie zásielky zabezpečuje prijímateľ, pokiaľ dopravca s prepravcom nedohodol inak. Ak zásielku nakladá odosielateľ, je povinný naložiť ju podľa pokynov dopravcu. Dopravca zodpovedá za to, že zásielka je uložená na vozidle tak, aby neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nakladanie alebo vykladanie zabezpečuje prepravca, je povinný dbať, aby sa nepoškodilo vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu. Ak dôjde k znečisteniu vozidla, ktorým sa zabezpečuje preprava, pri nakládke, resp. vykládke alebo samotnou prepravou zásielky, prepravca je povinný po vyložení zásielky na vlastné trovy zabezpečiť jeho vyčistenie. Ak prepravca túto povinnosť nesplní, vyčistenie vozidla na jeho náklady zabezpečí dopravca.

Prepravca zodpovedá za správnosť nápisov, značiek a nálepiek na jednotlivých kusoch zásielky, za správnosť predpísaných osvedčení a za pripojenie potrebných sprievodných listín.

Ak sa na prepravu podala zásielka vylúčená z prepravy alebo preprava ktorej je povolená za osobitných podmienok bez toho, že by sa táto povaha zásielky dopravcovi oznámila, alebo ak sa takáto zásielka prevzala na prepravu na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, prepravca zodpovedá za prípadné vzniknuté škody.

 

Čl. 3

Povinnosti dopravcu

Zmluvou o preprave vecí ,resp.objednávkou na prepravu sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z miesta odoslania do miesta určenia, a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi dohodnuté prepravné. 

Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu.

Odosielateľ zodpovedá za škodu spósobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou. Odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

 

Čl. 4

Vylúčenie veci z prepravy

Dopravca je oprávnený hocikedy preskúmať, či zásielka zodpovedá záznamom prepravcu v prepravnej listine; zásielka sa na mieste nakládky alebo vykládky preskúma v prítomnosti osôb odovzdávajúcich alebo preberajúcich zásielku, počas prepravy sa preskúma v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

Ak dopravca ešte pred výjdením vozidla z miesta nakládky zistí, že na prepravu sa prijala zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

Ak dopravca zistí uvedenú skutočnosť až počas prepravy, jazdu preruší a najkratšou cestou si vyžiada návrh odosielateľa.

 

Čl. 5

Zodpovednosť

Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jejvydania príjemcovi, okrem ak by ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

 • odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
 • vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku.
 • ak bol vydaný nákladný alebo na ložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná; ak dopravca neupozornil na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná. Pri pripadnej škode na zásielke je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda na zásielke bola čo najmenšia.

 

Čl. 6

Prepravné doklady

Na prepravu veci v cestnej nákladnej doprave sú potrebné prepravné listiny. Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:

 • objednávka na prepravu,
 • prepravný list.

Dopravca je povinný v objednávke na prepravu uviesť:

 • plné znenie svojho obchodného mena,
 • názov, sídlo, bydlisko odosielateľa,
 • označenie prepravovanej veci,
 • údaj na koho bol vystavený náložný list,
 • miesto určenia,
 • miesto a deň vydania náložného listu.

Prepravný list vypĺňa a odovzdá prepravca, kde uvedie najmä tieto údaje:

 • názov odosielateľa a prijemcu,
 • obvyklé pomenovanie zásielky a jej obalu,
 • počet kusov,
 • celkovú hmotnosť zásielky,
 • miesto nakládky a vykládky,
 • dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a prijimateľom.

Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, odosielateľ je povinný pre každúčasť zásielky odovzdať samostatný prepravný list.

 

Čl. 7

Lehoty

Doručenie zásielky dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Dodacia lehota neplynie počas zdržania prepravy:

 • pre prekážky pri pinení prepravnej zmluvy, ktoré neboli vyvolané príčinami na strane dopravcu,
 • spôsobeného preskúmaním obsahu a stavu zásielky dopravcom,
 • vyvolaného príčinami na strane prepravcu alebo nevyhnutného času na vykonanieosobitných úkonov so zásielkou,
 • pre colné alebo iné konanie podľa osobitných predpisov a pre také opatrenia správnych orgánov, ktoré nesúvisia s nedostatkami na strane dopravcu. Dodacia lehota je dodržaná, ak sa pred jej uplynutim zásielka prepravila na dojednané miesto vykládky a urobil pokus o jej vydanie. Dokiaľ dopravca nevydal zásielku príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

 

Čl. 8

Prepravné

Dopravcovi patri dohodnutá odplata /prepravné/. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak v zmluve nie je stanovená iná doba.Ak nemóže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na prepravu už uskutočnenú.

Prijatím zásielky preberá prijímateľ ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči príjemca vedel alebo musel vedieť.

Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o preprave vecí /zásielok/ záložné právo na zásielku, dokiaľ s ňou môže nakladať.

Ak viazne na zásielke niekol’ko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred záložnými právami skôr vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť pred záložným právom zasielateľa.

 

Čl. 9

Reklamácie

Právo na náhradu škody musí odosielateľ /prepravca/ uplatniť u dopravcu do 6 mesiacov od vydania zásielky prijemcovi, alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo do 6 mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne. Dopravca je povinný vybavíť reklamáciu a písomne upovedomiť reklamujúceho o uznaní alebo zamietnutí jeho požiadaviek.

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

Obsah tohto prepravného poriadku je voči odosielateľom odo dňa zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskór dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

Ak bude potreba prepravný poriadok podstatne meniť alebo dopĺňať, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v pinom znení.